Thanh Tai Technology Co., Ltd

Thanh Tai Co., Ltd

Ngành nghề kinh doanh:
G4662 Bán buôn kim loại và quặng kim loại (Ngành chính)
F43290 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
F43300 Hoàn thiện công trình xây dựng
G4752 Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh